U nastavku slijedi funkcija koja provjerava dali je dana vrijednost ispravan OIB. Provjera se vrši po normi ISO 7064 (MOD 11, 10). Uputa po kojoj je kod napisan dostupna ovdje.

<?php

namespace App\Helpers;


class OIB {

  /**
  * Provjeri ispravnost OIB-a.
  *
  * Napravljeno prema uputi: http://www.regos.hr/UserDocsImages/KONTROLA%20OIB-a.pdf
  *
  * @param string $oib Vrijednost OIB-a
  * @return boolean True ako je ispravan, inače false.
  *
  */
  public static function check( $oib )
  {
   // OIB ima 11 znamenaka i mora biti numeric.
   if ( mb_strlen( $oib ) != 11 || ( ! is_numeric( $oib ) ) ) {
     return false;
   }

   // Posljednja tj. 11. znamenka je kontrolna znamenka. Dobivena je
   // izračunom iz prethodnih 10 znamenaka po međunarodnoj normi ISO 7064 (MOD 11, 10).

   // Prva znamenka zbroji se s brojem 10. U sljedećim koracima to će biti ostatak koji će se zbrajati
   // s idućom znamenkom.
   $ostatak = 10;

   // Prođi kroz sve znamenke, osim zadnje.
   for ( $i = 0; $i < 10; $i++ ) {
     // Dohvati trenutni znak iz OIBa i castaj ga u int kako bismo mogli raditi operacije.
     $trenutnaZnamenka = (int) $oib[$i];

     // 1. Prva znamenka zbroji se s brojem 10, a svaka sljedeća s ostatkom u prethodnom koraku.
     $zbroj = $trenutnaZnamenka + $ostatak;

     // 2. Dobiveni zbroj cjelobrojno (s ostatkom) podijeli se brojem 10; ako je dobiveni
     // ostatak 0 zamijeni se brojem 10 (ovaj broj je tzv. međuostatak)
     $meduOstatak = $zbroj % 10;
     if ( $meduOstatak == 0) {
      $meduOstatak = 10;
     }

     // 3. Dobiveni međuostatak pomnoži se brojem 2
     $umnozak = $meduOstatak * 2;

     // 4. Dobiveni umnožak cjelobrojno (s ostatkom) podijeli se brojem 11; ovaj ostatak
     // matematički nikako ne može biti 0 jer je rezultat prethodnog koraka uvijek paran broj
     $ostatak = $umnozak % 11;

     // 5. Slijedeća znamenka zbroji se s ostatkom u prethodnom koraku...
     // 6. Ponavljaju se koraci 2, 3, 4 i 5 dok se ne potroše sve znamenke...
   }

   // 7. Razlika izmeñu broja 11 i ostatka u zadnjem koraku je kontrolna znamenka.
   // Ako je ostatak 1 kontrolna znamenka je 0 (11 1=10, a 10 ima dvije znamenke)
   if ( $ostatak == 1 ) {
     $kontrolnaZnamenka = 0;
   }
   else {
     $kontrolnaZnamenka = 11 - $ostatak;
   }

   // Provjeri dali kontrolne znamenka odgovara onoj u OIBu
   if ( ( (int) $oib[10] ) == $kontrolnaZnamenka ) {
     return true;
   }

   // Ako smo došli tu, kontrola nije prošla.
   return false;

  }

}